Stateless Watch’s Weblog

โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

จดหมายความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion)ฉบับที่ 5 ต่อการรับคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อประสานความเข้าใจระหว่างนากยกเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน และบุคคลที่ประสงค์ยื่นคำร้อง

ที่ ฝสร. 5/2551

                                            วันที่  8 กรกฎาคม 2551

เรียน   นายกเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เรื่อง   ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ต่อการรับคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย
        ในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อประสาน
        ความเข้าใจระหว่างนากยกเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน และบุคคลที่ประสงค์ยื่นคำร้อง
ประเด็น  การกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23
          กรอกข้อมูลว่าเป็น “คนต่างด้าว”ฃ
อ้างถึง  1) พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
         2) หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
         ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลว. 22 พฤษภาคม 2551
         3) หนังสือ มท 0309.1/ว 9489 เรื่อง ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
         ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลว. 18 มิถุนายน 2551
 
             สืบเนื่องจาก โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (Stateless Watch) และ โครงการแสวงหาองค์ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไร้รัฐและไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งว่าได้มีผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ได้ไปแสดงตนและยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4)ฯ  ต่อเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบคำร้องว่าเป็น “คนต่างด้าว”
             ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ข้อห่วงใยและข้อหารือ กับทางเทศบาลเมืองน่าน  ดังต่อไปนี้
             1. ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ ได้กำหนดและรับรองให้ บุคคลตามมาตรา 23 ทั้ง 3 กลุ่ม มีสถานะเป็น “ผู้มีสัญชาติไทย” โดยสถานะดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยฯ ต่ออำเภอ สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป โดยยื่นแบบคำร้องที่กำหนดโดยส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน ปรากฎตามหนังสือมท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลว. 22 พฤษภาคม 2551
             2. ด้วยข้อกฎหมายข้างต้น จึงเป็นที่ชัดแจ้งว่า บุคคลตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )ฯ หรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 นี้ เป็นบุคคล “ผู้มีสัญชาติไทย”  ทั้งในทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และการยื่นคำร้องเพื่อขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรเป็นขั้นตอนของการออกเอกสารทะเบียนราษฎรเพื่อยืนยัน/รับรองและแสดงตนถึงความเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ดังนั้น การที่หน่วยงานทางทะเบียนกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้อง ระบุข้อเท็จจริงของผู้ยื่นแบบคำขอลงรายการสัญชาติไทยฯ ว่าเป็นผู้มี “สัญชาติ ต่างด้าว” แทน “สัญชาติ ไทย” จึงเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่รัฐกำลังกำหนดให้บุคคลเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของผู้ยื่นคำร้อง อันเป็นกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในทางปฏิบัติพบว่า ไม่เพียงแต่เทศบาลเมืองน่าน เท่านั้น ที่ออกคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้ยื่นคำร้อง
             ทางโครงการฯ ขอเสนอและหารือว่า ทางเทศบาลเมืองน่าน ควรดำเนินการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ชี้แจงและทำความเข้าใจทางปฏิบัติดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และต่อบุคคลที่ประสงค์จะยื่นคำร้องตามมาตรา 23 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและเพื่อการดำเนินงานตามมาตรา 23 อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น  และหากท่านมีข้อขัดข้องประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านต่างๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณ์แห่งมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )ฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และขอขอบคุณมาล่วงหน้าถึงความเข้าใจในปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่คนไร้สัญชาติต้องเผชิญในการดำรงชีวิต  และขอขอบคุณมาล่วงหน้า
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
      
                                            ขอแสดงความนับถือ
      
                                       ( ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล )
                             นักกฎหมาย โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ
สำเนาถึง:
1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
3) ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กรมการปกครอง
4) อธิบดีกรมการปกครอง
5) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ติดต่อ  ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 083- 134- 3276, ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว 085- 123- 2606
         และอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ 081- 805- 2132
ดาวน์โหลดไฟล์จดหมาย
Advertisements

กรกฎาคม 9, 2008 - Posted by | ความเห็นทางกฎหมาย

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: