Stateless Watch’s Weblog

โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

จดหมายความเห็นทางกฎหมาย (ฉบับที่ 9) เรื่องสอบถามและขอให้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในอำเภอสามร้อยยอด

ที่ ฝสร.9/2551

 

                                           วันที่ 15 สิงหาคม 2551

 

เรื่อง      สอบถามและขอให้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะ

            ทางทะเบียนราษฎรในอำเภอสามร้อยยอด

เรียน      นายอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง   ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2548

           และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

           ทะเบียน พ.ศ.2548 และหนังสือ มท.0309.1/ว.28 ลว.10 พฤษภาคม 2548, มท.0309.1

           /ว 60 ลว 13 พฤษภาคม 2551 และ 24 พฤษภาคม 2551

 

              สืบเนื่องจาก โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (Stateless Watch) และโครงการแสวงหาองค์ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไร้รัฐและไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งจากองค์กรเครือข่าย คือ โครงการแก้ปัญหาคืนสัญชาติไทยจังหวัดระนอง ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ถึงปัญหาจากการดำเนินงานของอำเภอสามร้อยยอดในการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ผู้ถือบัตรประจำตัวเลข 0) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2548 ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะลดและขจัดการไร้รัฐของบุคคลที่ปรากฎตัวในประเทศไทย โดยต่อมาได้มีการออกเป็นระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548 และหนังสือ มท. 0309.1 /ว.28  ลว.10 พฤษภาคม 2548, มท.0309.1/ว 60 ลว 13 พฤษภาคม 2551 และ 24 พฤษภาคม 2551ซึ่งวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ โดยบุคคลเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ และระเบียบฯ นี้ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ เลย หรือคนไร้รัฐที่ปรากฎตัวในประเทศไทย

              แต่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด ทางโครงการฯ ได้รับแจ้งว่า ทางอำเภอได้ดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 โดยทางอำเภอได้ออกแบบ 89/1 ให้ผู้ได้รับการสำรวจถือไว้เป็นหลักฐาน, 20 กุมภาพันธ์ 2551 และล่าสุดคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 1 ปี 7เดือน (นับจากวันที่ 16 ธันวาคม 2549), 1 ปี 5 เดือน (นับจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551) และร่วม 90 วัน (นับจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2551) แล้ว ปรากฎว่าจนถึงปัจจุบัน (เดือนสิงหาคม) ก็ยังไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนของการให้ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจสอบรับรองบุคคล ในกรณีของกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวพันกับชนกลุ่มน้อยเดิม แต่ตกสำรวจ หรือไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัว ในกรณีของกลุ่มเด็กในสถาบันศึกษาแต่อย่างใด

              ทางโครงการฯ เห็นว่า อำเภอสามร้อยยอด ในฐานะสำนักทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และการสำรวจถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาร่วม 2 ปี ย่อมสร้างความสับสนให้กับกลุ่มคนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว และบุคคลที่ได้รับการสำรวจไปแล้ว ต้องการทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปของทางอำเภอ

              ทางโครงการฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ทางอำเภอชี้แจงถึงการดำเนินการและความคืบหน้าต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างอำเภอสามร้อยยอด กับบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และเพื่อสนับสนุนหลักการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

             จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

 

                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                      
                                      ( ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล )

                             นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และทนายความ

                                      โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

 สำเนาถึง:

1)      ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2)      ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

3)      ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

4)      ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

5)      ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ      ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 083-134 3276, อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ 081 805-2132

ดาวน์โหลดไฟล์จดหมาย

2551-08-15_legalopiniontoamphursamroiyod1

โฆษณา

สิงหาคม 15, 2008 Posted by | ความเห็นทางกฎหมาย | ใส่ความเห็น

แผนภาพคู่มือการยื่นแบบคำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 และหนังสือสั่งการ

ดาวน์โหลด   แผนภาพคู่มือการยื่นแบบคำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 และหนังสือสั่งการ มท.0309.1/ว.1587 ลว. 22 พฤษภคม 2551, มท.0309.1/ว.9489 ลว.18 มิถุนายน 2551

2551-07-10_handbookforsec23applicabe

สิงหาคม 15, 2008 Posted by | ข้อมูลกฎหมายใหม่ | ใส่ความเห็น

หนังสือสั่งการมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551

ดาวน์โหลด หนังสือสั่งการมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

2551-05-22_หนังสือสั่งการสำนักบริหารการทะเบียน-กรมการปกครอง

2551-05-26_หนังสือสั่งการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน-กรมการปกครอง

2551-06-18_หนังสือสั่งการสำนักบริหารการทะเบียน-กรมการปกครอง

สิงหาคม 6, 2008 Posted by | ข้อมูลกฎหมายใหม่ | ใส่ความเห็น

จดหมายให้คำแนะนำคุณรอด บุญธรรม เรื่องการลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แห่ง พร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ที่ ฝสร.8/2551

 
                                           1 สิงหาคม 2551

เรื่อง การลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แห่ง พร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

เรียน คุณรอด บุญธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสั่งการ 3 ฉบับ

 

             ตามที่คุณรอด บุญธรรม ได้สอบถามถึงการลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แห่ง พร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 นั้น ขอชี้แจงข้อสงสัยดังนี้

             หลังจากยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตามาตรา 23 แล้ว และนายทะเบีนยตรวจสอบคำขอว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และออกใบตอบรับแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่คุณรอด ในฐานะผู้ยื่นคำขอฯได้ยื่นต่อนายทะเบียน โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประการแรก-ผู้ยื่นคำขอฯ เกิดในประเทศไทยหรือไม่, ประการที่สอง-ผู้ยื่นคำขอฯ อาศัยอยู่จริงเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ในประเทศไทยหรือไม่ และประการที่สาม-ผู้ยื่นคำขอฯ เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีหรือไม่ โดยใน 2 ประเด็นท้าย จะมีการสอบพยานบุคคลประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากนั้น จะเป็นรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานทั้งหมดและนายทะเบียนทำความเห็นเพื่อเสนอต่อนายอำเภอ หลังจากที่นายอำเภอได้รับเอกสาร พยานหลักฐานทั้งหมด รวมถึงความเห็นของนายทะเบียน นายอำเภอจะต้องพิจารณาและออกคำสั่งว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มชื่อของผู้ยื่นคำขอฯ ลงในทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าขั้นตอนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อนั้น เป็นอำนาจของนายอำเภอ เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งอนุญาต จึงเข้าสู่กระบวนการขอเลขประจำตัว 13 หลักจากส่วนกลาง

             อย่างไรก็ดี กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดว่าระยะเวลาที่นายทะเบียนจะใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานนั้น นายทะเบียนอำเภอต้องดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร แต่ภายใต้หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันยื่นคำขอฯ หากสำนักทะเบียนอำเภอยังไม่มีการดำเนินการใดๆ หรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใด ผู้ยื่นคำขอฯ มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลตรวจสอบว่านายทะเบียนอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
             หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมาได้  โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐยินดีให้คำแนะนำและประสานงานเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายใหม่เป็นไปตามเจตนารมย์อย่างแท้จริง

 

                                           ขอแสดงความนับถือ
      
                                     ( ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล )
                            นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และทนายความ
                                   โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

ไฟล์จดหมายขอคำแนะนำของคุณรอด

จดหมายคุณรอด

สิงหาคม 5, 2008 Posted by | ความเห็นทางกฎหมาย | ใส่ความเห็น