Stateless Watch’s Weblog

โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

จดหมายความเห็นทางกฎหมาย (ฉบับที่ 9) เรื่องสอบถามและขอให้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในอำเภอสามร้อยยอด

ที่ ฝสร.9/2551

 

                                           วันที่ 15 สิงหาคม 2551

 

เรื่อง      สอบถามและขอให้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะ

            ทางทะเบียนราษฎรในอำเภอสามร้อยยอด

เรียน      นายอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง   ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2548

           และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

           ทะเบียน พ.ศ.2548 และหนังสือ มท.0309.1/ว.28 ลว.10 พฤษภาคม 2548, มท.0309.1

           /ว 60 ลว 13 พฤษภาคม 2551 และ 24 พฤษภาคม 2551

 

              สืบเนื่องจาก โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (Stateless Watch) และโครงการแสวงหาองค์ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไร้รัฐและไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งจากองค์กรเครือข่าย คือ โครงการแก้ปัญหาคืนสัญชาติไทยจังหวัดระนอง ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ถึงปัญหาจากการดำเนินงานของอำเภอสามร้อยยอดในการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ผู้ถือบัตรประจำตัวเลข 0) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2548 ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะลดและขจัดการไร้รัฐของบุคคลที่ปรากฎตัวในประเทศไทย โดยต่อมาได้มีการออกเป็นระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548 และหนังสือ มท. 0309.1 /ว.28  ลว.10 พฤษภาคม 2548, มท.0309.1/ว 60 ลว 13 พฤษภาคม 2551 และ 24 พฤษภาคม 2551ซึ่งวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ โดยบุคคลเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ และระเบียบฯ นี้ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ เลย หรือคนไร้รัฐที่ปรากฎตัวในประเทศไทย

              แต่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด ทางโครงการฯ ได้รับแจ้งว่า ทางอำเภอได้ดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 โดยทางอำเภอได้ออกแบบ 89/1 ให้ผู้ได้รับการสำรวจถือไว้เป็นหลักฐาน, 20 กุมภาพันธ์ 2551 และล่าสุดคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 1 ปี 7เดือน (นับจากวันที่ 16 ธันวาคม 2549), 1 ปี 5 เดือน (นับจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551) และร่วม 90 วัน (นับจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2551) แล้ว ปรากฎว่าจนถึงปัจจุบัน (เดือนสิงหาคม) ก็ยังไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนของการให้ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจสอบรับรองบุคคล ในกรณีของกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวพันกับชนกลุ่มน้อยเดิม แต่ตกสำรวจ หรือไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัว ในกรณีของกลุ่มเด็กในสถาบันศึกษาแต่อย่างใด

              ทางโครงการฯ เห็นว่า อำเภอสามร้อยยอด ในฐานะสำนักทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการสำรวจบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และการสำรวจถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาร่วม 2 ปี ย่อมสร้างความสับสนให้กับกลุ่มคนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว และบุคคลที่ได้รับการสำรวจไปแล้ว ต้องการทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปของทางอำเภอ

              ทางโครงการฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ทางอำเภอชี้แจงถึงการดำเนินการและความคืบหน้าต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างอำเภอสามร้อยยอด กับบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และเพื่อสนับสนุนหลักการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

             จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

 

                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                      
                                      ( ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล )

                             นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และทนายความ

                                      โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

 สำเนาถึง:

1)      ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2)      ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

3)      ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

4)      ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

5)      ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ      ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 083-134 3276, อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ 081 805-2132

ดาวน์โหลดไฟล์จดหมาย

2551-08-15_legalopiniontoamphursamroiyod1

Advertisements

สิงหาคม 15, 2008 - Posted by | ความเห็นทางกฎหมาย

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: