Stateless Watch’s Weblog

โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ

เอกสารข้อมูลตัวอย่างคดี

คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น  วันที่  29 มิถุนายน 2550

ระหว่าง นางสาวน้ำอ้อย มิตรครบุรี(มอญ) และนายสุเทพ งามสงวน(มอญ)  กับนายอำเภอโซ่พิสัย จ.หนองคาย

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์

2550-06-29_คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น-น.น.น้ำอ้อย มิตรครบุรี-นายสุเทพ งามสงวน

Advertisements

มกราคม 16, 2009 Posted by | เอกสารตัวอย่างคดี | ใส่ความเห็น

เอกสารข้อมูลตัวอย่างคดี

  • คำสั่งศาลปกครองสูงสุด วันที่ 13 ตุลาคม 2547

ระหว่าง นายอะเวน แซ่ลี้ (ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า) กับเทศบาลเมืองแม่สอดที่ 1,ปลัดเทศบาลเมืองแม่สอดที่ 2 ,นายอำเภอแม่สอดที่ 3, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ 4

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร(ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ 

2547-10-13_คำสั่งศาลปกครองสุงสุด-นายอะเวน แซ่ลี้

……………………………………………………………………………………………………..

  • คำสั่งศาลปกครองขอนแก่น  วันที่  29 ธันวาคม 2548

ระหว่าง นายบา  นิงบา (ญวนอพยพ) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์  

2548-12-29_คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น-นายบา นิงบา

…………………………………………………………………………………………………….

  • คำสั่งศาลปกครองสูงสุด วันที่ 12 มีนาคม 2551

ระหว่าง นายแดง เหงียนวัน (ญวนอพยพ) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (อุทธรณ์คำพิพากษา)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ 

2551-03-12_คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด-นายแดง เหงียนวัน

…………………………………………………………………………………………………….

ธันวาคม 18, 2008 Posted by | 1, เอกสารตัวอย่างคดี | ใส่ความเห็น